Memento audere semper poesia di Gabriele D’ Annunzio

Memento audere semper
(Ricordati di osare sempre)

 

Elenco poesie di Gabriele D’Annunzio